Cha-bó͘-keng (查某間) sī thê-kiong sèng-kau-e̍k ho̍k-bū ê só͘-chāi.

Hô-lân Amsterdam ê De Wallen âng-teng khu

Lēng-gōa iáu-koh ū piáu-keng (婊間), àm-keng-á (暗間仔), kha-sau-keng-á (跤梢間仔), hoe-keng (花間), keng-á-té/tóe (間仔底), pe̍h-bīn-chhù (白面厝), pháiⁿ-kiáⁿ-keng (歹囝間), tê-tiàm-á (茶店仔) téng-téng kóng-hoat.