Checksum sī iû chi̍t ê sò͘-jī ê sò͘-kì block ín-tō chhut-lâi ê sió sò͘-kì block, iōng-lâi kiám-chhek thoân-su ia̍h pó-chûn koè-têng tiong khó-lêng ín-ji̍p ê chhò-gō͘.

Checksum ê kò-lē (the Unix cksum utility).