Chhâ (柴), ia̍h sī kóng bo̍k-chhâi (木材), sī si̍t-bu̍t chhiam-ûi chiâⁿ-sêng ê tēng cho͘-chit, tiāⁿ ēng lâi chò châi-liāu kap jiân-liāu.

Iáu-boē ka-kang ê chhâ-kho͘.