Kî-tha hō chò "Chhiah-khàm" ê só͘-chāi, khòaⁿ Chhiah-khàm (khu-pia̍t-ia̍h).

Chhiah-khàm (赤崁) sī Tâi-lâm-chhī chhī-tiong-sim ê kó͘ tē-miâ, tùi chìn-chêng Siraya cho̍k ê Sakkam siā hō--lâi, Hô-lân Tang-ìn-tō͘ Kong-si hiòng goân chū-bîn siu-bé thó͘-tē siat chhī, hit-tang-chūn Hô-lân-gí hō-chò Provintia (síng-siâⁿ ê ì-sù).

Līng-goā, chāi-tē-lâng mā kā Hô-lân ê hîng-chìng thóng-tī tiong-sim kiò-chò Hoan-á-lâu (番仔樓).

Kin-á-ji̍t pún só͘-chāi ê kó͘-chek Chhiah-khàm-lâu, chú-iàu lâu-koh ê pō͘-hūn sī tùi goân Hô-lân siâⁿ-chí khí--chhut-lâi-ê Chheng-tiâu sî-kî ê Hái-sîn-biō téng Tiong-kok-sek kiàn-tio̍k. Āu--lâi tī Ji̍t-pún sî-tāi ū siu-lí kiam chhōe chhut chi̍t kóa goân Hô-lân sî-kî kò͘-chō, kàu chiàn-āu koh keng-kòe chē pái siu-hō͘.