Chio̍h-khì sî-tāi (石器時代) sī sú-chêng sî-kî tiong chú-iàu lī-ēng chio̍h-khì sêng-oa̍h ê chi̍t tōaⁿ sî-kan. Í thong sè-kài ê chêng-hêng lâi kóng, tāi-iok ū 340 bān nî tn̂g, jî-chhiá tī cha-put-to chêng 6000 kàu chêng 2000 nî kî-kan. Chio̍h-khì Sî-tāi kòe-āu, tio̍h chìn-ji̍p lī-ēng kim-sio̍k ê sî-tāi.

Sai Sahara hoat-hiān ê chio̍h-khì.

Chi̍t kóa m̄-sī sio̍k hiān-tāi jîn-lūi ê lūi-jîn bu̍t-chéng mā ū chè-chō chio̍h-khì.