Siâⁿ-chhī

(Tùi City choán--lâi)

Siâⁿ-chhī sī chi̍t-khóan chū-lo̍h, tī bô-kāng só͘-chāi ū bô-kāng piau-chún. Siâⁿ-chhī ū khó-lêng sī jîn-kháu kā-chè, mā-ū khó-lêng sī hêng-chèng ōe-hun sán-seng, ia̍h-sī ióng-iú chi̍t-kóa le̍k-sú pòe-kéng.

Chicago, Bí-kok siâⁿ-chhī.

Chham-kìⁿ

siu-kái