Gí-giân tè-kok chú-gī

Gí-giân tè-kok chú-gī a̍h-chiá-sī gí-giân-sèng ê tè-kok chū-gí ū lâng kā tēng-gī chò "chiong kiông-sè ê gí-giân koàn hō͘ kî-thaⁿ ê lâng". Ē lâi sak chit-ê gí-giân (iōng kiông-pek ê hong-sek) sī in-ūi ū tè-kok chú-gī ê chi-chhî.