Gín-á/gín-á-lâng su-bīn-gí siá-chò jî-tông, sī chí hoat-lu̍t siōng iáu-bē sêng-liân, ia̍h-sī seng-lí siōng iáu-bē tńg-tōa-lâng ê lâng. Gín-á sī tōa-lâng ê tò-péng-sû, tùi sī-tōa-lâng lâi kóng, i ê sī-sè put-koán kúi hoè lóng sī gín-á.

Gín-á

Sèng-pia̍t

siu-kái