Gû-kǹg-áchoh-sit- 2-hoē-toā liáu-āu gû-phīⁿ kǹg-khang ji̍p-lâi pa̍k gû-soh iōng--ê. Hō͘ lâng théng-hó ēng giú-gû-liāu-soh, ēng poāⁿ-gû-liāu-soh lâi sái-gû thoa-lôe, thoa-chhia tàu choē khang-khoē. Gû-kǹg-á kap gû-liāu-soh sio-chiap ê só͘-chāi ài tiāⁿ-tiāⁿ sûn, chiah boē khì hō͘ gû sit-khì gû-liāu-soh lâi cháu-khì, ah-sī khan-gû-chhia chài-tāng chiūⁿ-lo̍h-kiā ê sî chiah-bē gûi-hiám.

Chhiah-gû kap ham-i siong-koan ê phòe-kiāⁿ.