Goán (阮), mā tha̍k choè gún, sī Bân-lâm-gí lāi-bīn jîn-chheng tāi-bêng-sû ê ho̍k-sò͘ tē 1 jîn-chheng hêng-sek. Eng-gí hong-e̍k choè "we".

Goán ê tan-sò͘ hêng-sek sī goá.

koh khoàⁿSiu-kái