hāu sóan lâng (候選人), iā kiò chham-soán-jîn (參選人) he̍k pī-soán-kí-jîn (被選舉人), sī soán-kí tiong kēng-cheng chi̍t chióng ia̍h chē chióng chit-ūi ê chham-ú jîn-oân. Hāu-soán-jîn tī tòng-soán chêng hoat-piáu kēng-soán sêng-lo̍k, kap chiap-siū tâu-phiò-jîn khó-he̍k chu-keh.