Hū-hē chè-tō͘ (父系制度) sī chiàu hū-hē lâi kè-sǹg sè-hē hiat-thóng kap kè-sêng châi-sán ê siā-hōe chè-tō͘. Che sī tī cha-po͘-lâng tī seng-chûn oa̍h-tāng tiong chiàm chú-tō tē-ūi liáu-āu, ùi bú-hē chè-tō͘ kòe-tō͘ lâi ê chè-tō͘.