Hūi-oaⁿ, koh-khah ta̍t-tit kóng-khí--ê, siōng-kài hō· lâng o-ló--ê sī Hūi-oaⁿ cha-bó· (惠安女, kha-chiah-āu, mā ū lâng kiò in "Hūi-oaⁿ-pô-á" ). Hūi-oaⁿ chá-bó· siⁿ-sêng phoh-si̍t, kut-la̍t, khîn-khiām, khîⁿ-ke, hàu-sūn, hiân-hōe koh ū-tō·-liōng, siōng tiōng-iàu--ê, in lóng chin gâu chòe khang-khòe, chhù-lāi chhù-gōa, m̄-kóan chho·-tāng a̍h khin-khó, chóng-sī chòe kah chiâⁿ tiám-tîn, chiâⁿ sù-sī.

Hūi-oaⁿ chá-bó͘ ê tiau-siōng

Hūi-oaⁿ cha-bó· ê chhēng-chhah iu-kî te̍k-pia̍t, chin-chiàⁿ lâng kóng "sèng-keh koh kó·-chui". Thôan-thóng chhēng-chhah ê hong-keh sī : saⁿ-á té, chhiú-ńg chi̍t-pòaⁿ tn̂g, tō·-châi hiàn-hiàn pun-lâng-khòaⁿ; khò· kài tn̂g, khò·-kha put-sî teh thoa-thô·; thâu-khak ài iōng pè-á (pau-thâu-kin) pau hō· bā-bā, kan-na ē-tit hō· lâng khòaⁿ-tio̍h bīn-chiáⁿ (面-), kiàn-nā choh-sit ê sî thàu-tóe ài tì koe-le̍h. Chit-chióng kài to̍k-te̍k ê táⁿ-pān, ē-sái iōng chi̍t-kù Bân-lâm thong-lâng-chai ê sio̍k-gí lâi kā chò chóng-kiat, hō·-chòe "hong-kiàn thâu, bîn-chú tō·, chiat-khiām saⁿ, phah-sńg khò·".

Hūi-oaⁿ cha-bó· kut-la̍t choh-sit ê sèng-sò· kah in pún-sin lē-táu iū-koh pâi-chí ê chhēng-chhah, taⁿ í-keng hoat-tián chiâⁿ-chòe chi̍t-chióng tē-hng bûn-hòa.