Poàn-kiám-kî

(Tùi Half-life choán--lâi)
Poàn-kiám-kî
ê chhù-sò͘
Chhun ê pi-lē Chhun ê
pah-hun-pí
0 1/1 100
1 1/2 50
2 1/4 25
3 1/8 12 .5
4 1/16 6 .25
5 1/32 3 .125
6 1/64 1 .563
7 1/128 0 .781
... ... ...
n 1/2n 100/(2n)

Poàn-kiám-kî (半減期; half-life) he̍k-chiá poàn-soe-kî (半衰期) sī chi̍t chióng bu̍t-chit ùi goân-pún ê sò͘-liōng khai-sí kiám-chió kàu chhun goân-pún sò͘-liōng ê chi̍t-pòaⁿ ê chit tōaⁿ kî-kan ê sî-kan tn̂g-té. Tī ūn-sǹg siōng, it-poaⁿ lóng kā poàn-kiám-kî piáu-sī chò t1⁄2. Poàn-kiám-kî tī hoán-èng tōng-le̍k-ha̍k sī chi̍t ê iông-ī chhek-tēng ê tiōng-iàu chham-sò͘. Poàn-kiám-kî chit-ê bêng-sû chia̍p-chia̍p tī goân-chú-hu̍t bu̍t-lí-ha̍k tiong iōng-lâi piáu-sī bô-ún-tēng goân-chú ê hòng-siā-sèng kín-bān thêng-tō͘.