Hash koan-sò͘ (--關數, Eng-gí: hash function), mā thang hoan-e̍k chò Hash hâm-sò͘ (--函數), Hash hâm-sek (--函式), Hash ián-sǹg-hoat (--演算法), ia̍h Lām-cha̍p hâm-sò͘ (濫摻函數), sī chí chi̍t lūi ē-tàng kā chi̍t cho͘ it-tēng tōa-sió ê chu-liāu tùi-èng (map) ji̍p kò͘-tēng tōa-sió ê chu-liāu ê koan-sò͘.

Tuì káu 0 kàu 15 ê Hash koan-sò͘