Hoanya-cho̍kTâi-oân ê 1-ê pêⁿ-po·-cho̍k.

In chú-iàu sī tī Tâi-tiong-chhī Bū-hong-khu (霧峰區) í lâm, Tâi-lâm-chhī Sin-iâⁿ-khu (新營區) í pak, khiā tī oá soaⁿ ê pêⁿ-po·, chóng--sī in hām kî-thaⁿ ê pêⁿ-po·-cho̍k goân-chū-bîn kāng-khoán, in-ūi hàn-hoà, taⁿ í-keng chin oh chhoē--ah.

It-poaⁿ ha̍k-chiá koh kā Hoanya-cho̍k hun-chò Lloa kap Arikun 2-ê ki-cho̍k.

Hoanya-cho̍k pō·-hūn ê siā tī Chheng-kok Tō-kong (道光) ê sî chhian khì kàu Po·-lí Phûn-tē, só·-í Lâm-tâu mā ū Hoanya-lâng khiā-khí.