Hobbit sī tī J. R. R. Tolkien ê hoàn-sióng sió-soat lāi chhut-hiān ê chi̍t chióng hi-kò͘ chéng-cho̍k. In-ê thé-hêng sè-iūⁿ, tān m̄-sī é-lâng.

Kin-kì Tolkien ê biâu-su̍t, Hobbit sī lâng ê chi̍t chióng piàn-chéng, he̍k-chiá kóng sī lâng ê hun-chi, m̄-koh Hobbit siong-sìn in ka-kī sī to̍k-li̍p ê chéng-cho̍k. Hobbit tòa tī Tiong-thó͘ sai-pak-pō͘ ê Shire kap Bree téng só͘-chāi. Hobbit tī The Hobbit lāi tē-it pái chhut-hiān, tī Chhiú-chí Ông lāi pān-iáⁿ tio̍h tiōng-iàu ê kak-sek; tī The Silmarillion lāi iā ū kóng tio̍h.

Hobbit ê jîn-bu̍t siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Hobbit ê lia̍t-toaⁿ