Iáⁿ-siōng hun-koah

tiān-náu sī-kak léng-he̍k tiong, iáⁿ-siòng hun-koah (image segmentation) sī kā sò͘-ūi iáⁿ-siòng hun-koah chò chē-chē iáⁿ-siòng khu-he̍k ê kòe-têng. Iáⁿ-siòng hun-koah ê bo̍k-tek sī ūi-tio̍h beh kán-hòa ia̍h kái-piàn iáⁿ-siòng ê piáu-sī hêng-sek, hō͘ iáⁿ-siòng khah hó lí-kái kap hun-sek. Iáⁿ-siòng hun-koah thong-siông the̍h-lâi chò bu̍t-thé kap pian-kài (chhan-chhiūⁿ sòaⁿ kap khiok-sòaⁿ) ê tēng-ūi. Koh-khah cheng-khak ê lâi kóng, iáⁿ-siòng hun-koah sī tùi iáⁿ-siòng lāi múi-chi̍t ê siòng-sò͘ thiⁿ-ka piau-chhiam ê kòe-têng, án-ne ê kòe-têng hō͘ kū-iú kāng-khoán piau-chhiam ê siòng-sò͘ ū bó͘-chióng kiōng-tông ê sī-kak te̍k-sèng.

Iáⁿ-siòng hun-koah ē-ēng èng-iōng tī i-ha̍k iáⁿ-siòng, lâng-bīn sek-pia̍t, chí-bûn sek-pia̍t kap ki-khì sī-kak téng-téng hong-bīn.