Iâm-tiâⁿ-po͘ (鹽埕埔) sī Tâi-oân Ko-hiông-chhī Iâm-tiâⁿ-khu kap Kó͘-san-khu kau-kài--ê tē-hō-miâ.

Tâi-oân Chheng-tī sî-tāi sī Iâm-tiâⁿ-po͘-chng--ê chú-iāu chng-thâu, sio̍k tī Hōng-soaⁿ-koān Heng-liông-lāi-lí (興隆內里). Ji̍t-pún Sî-tâi 1912 nî piàn Táⁿ-káu toā-jī (大字)--ê chi̍t-pō͘-hūn.

Chham-khó siu-kái