Iân-pit

Iân-pit (鉛筆) sī chi̍t khoán su-siá kiam ōe-tô͘ ê ke-si, thoân-thóng ê kò͘-chō sī ēng chio̍h-ba̍k chò ê ian-pit sim, hâⁿ chi̍t têng bo̍k-chhâi goā-khak.

Lēng-goā, mā ū chi̍t khoán ēng gân-liāu chò sim ê chhái-sek iân-pi̍t; kap ki-hâi-sek ê chū-tōng iân-pit.

It-poaⁿ, iân-pit ê pit-chek lóng ē-tàng iōng chhit-á lâi chìn-hêng siu-kái.