Iú-ki sng (有機酸; organic acid) sī ióng-iú sng ê te̍k-sèng ê iú-ki hoà-ha̍p-bu̍t. Siōng chia̍p-khoàⁿ ê iú-ki sng sī kha-pa-sa-le̍k sng, in-ê sng ê te̍k-sèng lâi-chū in kiat-kò͘ lāi ê kha-pa-sa-le̍k ki (–COOH). Hâm-iú hai-chuh-o ki (-OH) ê sûn ē-sái pān-ián sng ê kak-sek, tān-sī in-ê sng-sèng it-poaⁿ chin jio̍k.