Mitosischin-he̍k sè-pau (eukaryotic cell) kā sè-pau-he̍k lāi-bīn ê liám-sek-thé hūn-chò nn̄g cho͘ , jî-chhiáⁿ ín-ji̍p sin-ê sè-pau-he̍k lāi-bīn ê kòe-têng. Mitosis sī sè-pau chiu-kî ê chi̍t-ê kai-tōaⁿ, cytokinesis tòe-tī i ê āu-piah. Mitosis chham cytokinesis ha̍p-chò sè-pau chiu-kî lāi-bīn ê "M phase", M phase chi-gōa lóng-sī Interphase.

Mitosis

Tī mitosis ê kòe-têng lāi-bīn ē-tàng hūn-chò:

  • Prophase
  • Prometaphase
  • Metaphase
  • Anaphase
  • Telophase

Chham-khòaⁿ

siu-kái