Ernst Ingmar BergmanSverige tiān-iáⁿ tō-ián, chok-ka kap chè-phìⁿ-jîn. I ê tiān-iáⁿ thàm-thó jîn-lūi chōng-thài, pau-koat im-ut, cho̍at-bāng kap hi-bāng, hoaⁿ-hí. Woody Allen jīn-ûi i "khó-lêng sī hip-siōng-ki hoat-bêng í-lâi siāng úi-tāi ê gē-su̍t-ka". Tāi-piáu-chok ū Tē-chhit hong ìn, Hó͘-mûi-chhì, Khàu-chhoeh ham chhi-chhu, Fanny ham Alexander.