Káu-kàng-hong (九降風) sī Tâi-oân ki-bîn chiū tang-pak kùi-hong (東北季風) chō-sêng kióng-lia̍t chūn-hong ê chheng-ho͘. Hong-sok (風速) múi bió ta̍t-kàu 20 kong-chhioh, ta̍k-nî hoat-seng tī chìn-ji̍p kôaⁿ-thiⁿ tang-pak kùi-hong chiām-chiām kióng sî, khí-hong sî-kan tī Tâi-ôan pak-pō͘ ia̍h kuí cha̍p-thiⁿ.