Kì-hō ū khó-lêng sī kóng:

  • Kì-hō-ha̍k ha̍k-su̍t siōng kóng ê kì-hō: kì-hō (kì-hō-ha̍k).
  • Tī mi̍h-kiāⁿ he̍k-chiá bûn-su téng piau-kì só͘-chāi ia̍h kî-tha chu-sìn ê pit-ōe, bûn-jī, ōe-tô͘ ia̍h sī mi̍h-kiāⁿ.

Siong-koan siu-kái