Kìm-chiú-lēng

Kìm-chiú-lēng sī tùi chiú-lūi ê chè-chō, siu-khǹg, ūn-su kap bé-bē ê kìm-chí. 1920 nî kàu 1933 nî kî-kan Bí-kok ê kìm-chiú-lēng sī kî-tiong khah ū miâ ê chi̍t kái kìm-chiú-lēng.

1925 nî Canada ê kéng-chhat at-chè chiú hòe.