Kèng-bé-tiûⁿ (pháu-), sī ēng-lâi kèng-bé ê siat-si. Cháu-bé ê tō-lō͘ pháu-bé-khoân it-poaⁿ sī soa-thô͘ pho͘--ê, nn̄g-pêng siat koan-chiòng-tâi, kî-tha koh ū bé-pâng téng-téng.

Kèng-bé-tiûⁿ.