Ka-cho̍k í lâng lâi kóng sī kun-kù hiat-chhin, ian-chhin he̍k-chiá chò-hóe sêng-oa̍h téng koan-hē liân-kiat ê kûn-thé. Kî-tion khah ki-pún ê koan-hē ū phòe-ngó͘ (khan-chhiú, ang-bó͘), kiáⁿ-jî-sun, pē-bú kong-má, hiaⁿ-tī chí-moāi téng-téng.

Семья.jpg

Siong-koanSiu-kái