Ka-têng pō-le̍k (家庭暴力) sī ka-têng sêng-oân chi-kàn si̍t-si sin-khu ia̍h-sī cheng-sîn hong-bīn ê siong-hāi hêng-ûi. Ka-têng pō-le̍k ê chhim-hāi hêng-ûi ū-khó-lêng sī chhin-chhiūⁿ kong-kek, siong-hāi, gio̍k-thāi téng-téng ti̍t-chiap si̍t-si pō-le̍k, ia̍h-sī tī cheng-sîn siōng ui-hia̍p ka-têng ê sêng-oân.