Kaspar Capparoni

Kaspar Capparoni ( 1964-nî 8-go̍eh 1-ji̍t— ), chhut-seⁿ tī Lô-má, Ì-tāi-lī, sī ti-bêng Ián-gôan kah Sèng-keh ián-gôan.

Kaspar Capparoni kah i ê Káu-á.

Tōan-kì修改

Cha̍p-peh hòe sî, Kaspar Capparoni cha̍p-peh hòe sī ke̍k-īⁿ Ián-gôan. 1984-nî sî-chūn i chan-keng chhut-hiān tī Tiān-iáⁿ tō-ián-ka Dario Argento ê Hiān-siōng tiān-iáⁿ . Kaspar Capparoni iā-bat chan-keng ián-kòe iú-miâ ê tiān-iáⁿ :

Tiān-iáⁿ chok-phín修改

Tiān-sī chok-phín修改

Gōa-pō͘ Liân-chiap修改