Kelt-lâng (Celt-) sī tùi Chio̍h-khì Sî-tāi chiū tī Au-chiu oa̍h-tāng ê chi̍t kûn lâng. In sú-iōng Kelt gí-giân.

Kelt-lâng ê chá-kî hun-pō͘