Khí-lông he̍k khí-thò, chèng-sek miâ-chheng sī kò·-tēng kio̍k-pō· ké-chhùi-khí (fixed partial denture), sī khí-kho-i siat-kè kap khí-bô· ki-su̍t-goân chè-chō ê ké-chhùi-khí. Chit-má koh-ū CAD-CAM ki-hâi ē-tàng chò khí-lông.

Khí-lông

Khí-lông ē-sái sī kui-ki kim-sio̍k ê, kim-siok sio hûi-á ê (porcelain fused to metal, PFM), he̍k kui-ki hûi-á ê. Kim-sio̍k ē-saí sī kùi kim-sio̍k (noble metal) he̍k ki-té kim-sio̍k (base metal); kùi kim-sio̍k hâm-ū n̂g-kim, pe̍h-kim, kap pa-kim (palladium); ki-té kim-sio̍k chú-iàu sī ni-ke-luh (nickel) kap chromium. Kùi kim-sio̍k the̍h-kiong khah-hó ê chū-chō (casting) cheng-bi̍t-tō·, kah hûi-á ê kiān-kiat (bonding) mā khah-hó; bô-hâm ni-ke-luh, bē ín-khí in-ūi ni-ke-luh ê kòe-bín-hoán-èng. Kui-ki hûi-á ê khí-lông ē-sái sī feldspar hûi-á, lithium disilicate, a-lu-mi hûi-á, he̍k zirconia. Kui-ki lóng hûi-á ê khí-lông tī kiông-tō· chit hong-bīn khah-bô kàu, kah ū kim-sio̍k chò-té--ê bē-pí--chit, m̄-koh khah bí-koan hó-khòaⁿ.