Khó͘-pih (Eng-gí: copy) iah-sī hok-chè (複製), sī lēng-goā chè-chō chi̍t ê kah mó͘-mih mi̍h-kiāⁿ kâng-khoán--ê mi̍h--ê hêng-ûi. Tī Tù-chok-koân Hoat tiong sǹg-sī têng-chè (重製).

Tango piau-á chú-tê lāi-té, piáu-sī "khó͘-pih"--ê piau-á

Chham-khó siu-kái