Khùn-pâng (睏房), kháu-thâu siōng tiāⁿ kóng "pâng-keng", sī thê-kiong hō͘ lâng tī lāi-té khùn, hioh-khùn ia̍h-sī chìn-hêng chhin-bi̍t hêng-ûi ê pâng-keng. Khùn-pâng lāi-bīn bô it-tēng ū chhn̂g, tān-sī chì-chió ū chi̍t ê só͘-chāi thang hō͘ lâng tó--leh.

Ji̍t-pún-sek ê khùn-pâng