Kong-kiōng thih-bé sī chi̍t chióng thang-hó hō͘ it-poaⁿ tāi-chiòng kiōng-hióng thih-bé sú-iōng-khoân ê ho̍k-bū. Kong-kiōng thih-bé ê chú-iàu kài-liām sī tī to͘-hōe-khu lāi ēng bián-hùi ia̍h-sī pêng-kè chhut-cho͘ ê hong-sek, hō͘ bîn-chiòng sú-iōng thih-bé lâi thè-tāi tāi-chiòng ūn-su ia̍h-sī su-iú chhia-lióng lâi chìn-hêng thong-khîn, ta̍t-sêng kái-koat kau-thong ióng-sat, kiám-kē chhò-im kap khong-khì u-jiám ê bo̍k-tek.

Ko-hiông-chhī ê CityBike