Lê-chhân / thà-hn̂g sī chi̍t-chióng choh-sit-lâng ê sit-thâu, sī ēng lôe(lê) poâⁿ-péng, lāng-sang chhân-hn̂g ê thô͘ chún-pī thang-hó chèng-choh, ah-sī tī chhân(hn̂g)-thô͘ phah-lân(ēng lôe liô-chhut chi̍t-tiâu beh-ti̍h--ê chhim-kau kah liô-chhut chai-chéng lông-chok-bu̍t ūi-tì ê ki-chún-soāⁿ) ê khang-khoè.

Lê-chhân

Hiān-chú-sî lê-chhân thà-hn̂g nā-sī ū ki-khì-hoà, chhun ēng thih-gû-á, téng-koân só͘-beh-ài--ê khang-khoè thih-gû-á lóng chò-ē-lâi. Chāi chá-kî, lôe só͘ chhèng(lôe, lê, thà)--chhut-ê thô͘-ha̍t(kiat-kui-oân ê thô͘-tè) sī ài chi̍t-tīn lâng gia̍h tî(tû)-thâu toè lôe-āu iōng tî-thâu-kheng(tî-thâu-bah kah tî-thâu-pìⁿ liân-chiap hit-ūi) chàu-thâu-á chi̍t-tè chi̍t-tè khán(kòng) hō͘-i iù. Chit-má ū thih-gû-á, chit-chióng phah-chhùi thô͘-ha̍t ê chong-tì mā-oē-ū kah-tī thih-gû-á téng-thâu-nih. Thih-gû-á sái kiâⁿ liáu-āu oē-tàng tông-sî it-kí-sò͘-tit lâi phah-soàⁿ thô͘-ha̍t, oē-tàng kiám-khin chiok-choē khang-khoè kah kiám-chió lê-chhân thà-hn̂g sî-chūn ê kha-siàu.