Lô͘-chiu-chhī

Chhōe Tâi-oân goân-lâi kāng-miâ ê siâⁿ-chhī, khòaⁿ Lô͘-chiu-khu.

Lô͘-chiu-chhī (瀘州市) sī Tiong-kok Sù-chhoan-séng ê chi̍t-ê tē-kip-chhī.

Hêng-chèng-khuSiu-kái