Lô͘-sái

Hoà-ha̍k bu̍t-chit

Lô͘-sái ia̍h-sī kiò lô͘-thoàⁿ sī liān kim-sio̍k liáu, tû-liáu kim-sio̍k í-goā, chhun ê pō͘-hūn. Chit-chióng mi̍h-kiāⁿ bē-sái tò tī lông-gia̍p-khu, chúi-goân-khu. M̄-ko nā keng-koè chhú-lí liáu, tō ē-sái the̍h lâi chō-lō͘. [1]

thōng kuân-kuân ê Lô͘-sái.

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

  1. 賴清隆 (2011-06-02). "買爐渣填漁塭違法 環保局當場開罰" (ēng Tâi-gí). Chiong-sī Sin-bûn.