Lāi-chit-bāng (Eng-gí: endoplasmic reticulum, kán-chheng ER) sī chin-hu̍t-seng-bu̍t ê sè-pau lāi-té ê chi̍t chióng thoân-su hē-thóng. Beh siu-kái chi̍t-kóa-á hun-chú iah-sī beh sàng hun-chú khí te̍k-tēng só͘-chai ê sî, tō sī ài keng-kòe lāi-chit-bāng chit-ê hē-thóng. Lāi-chit-bāng ū nn̄g chióng: chho͘--ê lāi-chit-bāng kah iù--ê lāi-chit-bāng. Khah chho͘ sī in-ūi i téng-bīn ū hu̍t-thn̂g-thé.