Lūi-pia̍t:Ài-ní-lân ê chèng-tī jîn-bu̍t

Tī "Ài-ní-lân ê chèng-tī jîn-bu̍t" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.