Lūi-pia̍t:0 nî-tāi kòe-sin

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lūi-pia̍t:0 nî-tāi kòe-sin

0 nî-tāi kòe-sin ê jîn-bu̍t.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 9 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 9 lūi.

1

2

3

4

5

6

7

8

9