Lūi-pia̍t:Chêng 1 nî kòe-sin

(Tùi Lūi-pia̍t:0 nî kòe-sin choán--lâi)

Tī "Chêng 1 nî kòe-sin" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.