Lūi-pia̍t:1511 nî bûn-ha̍k

Siūⁿ-beh liáu-kái koh-khah chē chu-liāu, chhiáⁿ chham-khó 1511 nî bûn-ha̍k.


1510 · 1511 · 1512 · 1513 · 1514 · 1515 · 1516 · 1517 · 1518 · 1519 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1511 nî bûn-ha̍k

Tī "1511 nî bûn-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.