Lūi-pia̍t:1533 nî bûn-ha̍k

Siūⁿ-beh liáu-kái koh-khah chē chu-liāu, chhiáⁿ chham-khó 1533 nî bûn-ha̍k.


1530 · 1531 · 1532 · 1533 · 1534 · 1535 · 1536 · 1537 · 1538 · 1539 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1533 nî bûn-ha̍k

Tī "1533 nî bûn-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.