Lūi-pia̍t:1626 nî bûn-ha̍k

Siūⁿ-beh liáu-kái koh-khah chē chu-liāu, chhiáⁿ chham-khó 1626 nî bûn-ha̍k.


1620 · 1621 · 1622 · 1623 · 1624 · 1625 · 1626 · 1627 · 1628 · 1629 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1626 nî bûn-ha̍k

Tī "1626 nî bûn-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.