Lūi-pia̍t:1675 nî bûn-ha̍k

Siūⁿ-beh liáu-kái koh-khah chē chu-liāu, chhiáⁿ chham-khó 1675 nî bûn-ha̍k.


1670 · 1671 · 1672 · 1673 · 1674 · 1675 · 1676 · 1677 · 1678 · 1679 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1675 nî bûn-ha̍k

Tī "1675 nî bûn-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.