Lūi-pia̍t:1719 nî bûn-ha̍k

Siūⁿ-beh liáu-kái koh-khah chē chu-liāu, chhiáⁿ chham-khó 1719 nî bûn-ha̍k.


1710 · 1711 · 1712 · 1713 · 1714 · 1715 · 1716 · 1717 · 1718 · 1719 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1719 nî bûn-ha̍k

Tī lūi-pia̍t "1719 nî bûn-ha̍k" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.