Lūi-pia̍t:1847 nî bûn-ha̍k

Siūⁿ-beh liáu-kái koh-khah chē chu-liāu, chhiáⁿ chham-khó 1847 nî bûn-ha̍k.


1840 · 1841 · 1842 · 1843 · 1844 · 1845 · 1846 · 1847 · 1848 · 1849 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1847 nî bûn-ha̍k

Tī "1847 nî bûn-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.