Lūi-pia̍t:1970 nî bûn-ha̍k

Siūⁿ-beh liáu-kái koh-khah chē chu-liāu, chhiáⁿ chham-khó 1970 nî bûn-ha̍k.


1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 ·


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 1970 nî bûn-ha̍k

Tī lūi-pia̍t "1970 nî bûn-ha̍k" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.