Lūi-pia̍t:Bí-kok To̍k-li̍p Chiàn-cheng

Tī "Bí-kok To̍k-li̍p Chiàn-cheng" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.